1. Povinností pacienta a jeho doprovodu je chovat se slušně k personálu ambulance a k zařízení ambulance, respektovat zásadu, že pořadí pacientů určuje terapeut, nechovat sehlučně v prostoru ambulance a čekárny, nekouřit v prostoru ambulance, přítomnost psa je vyloučena (výjimku tvoří asistenční zvíře nevidomého či jinak zdravotně postiženého).
  2. Povinností pacienta je dodržovat termíny terapií, docházet na ně včas a dodržovat doporučený léčebný režim. Pokud pacient nemůže na domluvenou terapii přijít, je nutné se alespoň 24 hodin předem omluvit (telefonicky, smskou nebo mailem). V případě, že se pacient omluví v den plánované schůzky, je povinen uhradit 100% z ceny naplánované terapie. Pokud je termín zrušen náhle ze zdravotních důvodů, je třeba doložit potvrzením od lékaře.
  3. Pořizovat fotografie a zvukové či obrazové nahrávky při vyšetření je ze zákona nepřípustné, protizákonné a v rozporu s vnitřním řádem.
  4. Objednávání k vyšetření a konzultace stavu je potřebné provádět telefonicky, nikoliv osobně, a to v době mezi 8.00 a 17.00 hodinou ve všední dny.
  5. Do ordinace vstupuje pacient pouze po vyzvání terapeutem, do té doby čeká v čekárně, vyhrazené pro tento účel.
  6. Konzultace po mailu a po telefonu u pacientů, kteří nejsou v mé péči, neposkytuji.
  7. Pacient je povinen neodkladně nahlásit změnu bydliště, pojišťovny nebo praktického lékaře, změnu v lécích a přítomnost nových nemocí od minulé kontroly, pokud tato změna nastane.
  8. Při přijetí do péče je nutno se prokázat platnou kartou pojištěnce a podepsat informovaný souhlas s vyšetřením a ošetřením.
  9. Pacient je povinen pravdivě informovat terapeuta o svém aktuálním stavu, o souběžné jiné specializované péči.

Opakované porušení vnitřního řádu může být důvodem k vyřazení pacienta ze zdravotních služeb poskytovaných ambulancí!